Przetarg

 PRZETARG PISEMNY OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH

 

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości położone w Katowicach:

 

 1. Przy ul. Porcelanowej 13, nieruchomość obejmuje:

    – prawo własności gruntu stanowiącego działkę nr: 34/9 o  pow.  14.412 m2 objętą księgą wieczystą
KA1K/00036986/8;

    –  prawo własności budynków magazynowych i portierni o łącznej pow. użytkowej 5.183,18 m2

 

     Cena wywoławcza nieruchomości: 8.650.000,00 zł netto

     Wysokość wadium: 400.000,00 zł

 1. Przy ul. Kolejowej 58, nieruchomość obejmuje:

    prawo własności gruntu stanowiącego działki nr: 47/16, 48/2, 48/6, 49/4, 49/6, 58/17, 58/18, 58/20  o łącznej
pow. 9.903 m2 objętych księgami wieczystymi KA1K/00022513/1, KA1K/00069826/9, KA1K/00070150/9,
KA1K/00125322/7;

    – prawo własności budynków magazynowo-warsztatowych i portierni kontenerowej o łącznej pow. użytkowej
2.557,31 m2

 

    Cena wywoławcza nieruchomości: 8.400.000,00 zł netto

    Wysokość wadium: 400.000,00 zł

Warunki przetargu:

 1. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w formie pisemnej z podaniem ceny netto za nieruchomość oraz proponowanych warunków płatności i numeru konta bankowego, w zamkniętej kopercie z napisem odpowiednio:
  „Przetarg – Porcelanowa” lub Przetarg – Kolejowa” na adres:
  PSS „Społem” w Katowicach, 40-954 Katowice, Rynek 12 (pok. 611) w terminie do 09.04.2021 r. do godz. 12:00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2021r.
 2. Wadium w wysokości odpowiednio jak w treści ogłoszenia należy wpłacić przelewem na konto bankowe
  Nr 54843700020010015526980003 najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia ofert.
  W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.
  W przypadku wyboru innej oferty, braku rozstrzygnięcia lub odstąpienia od przetargu, wadium zostanie zwrócone oferentowi przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 3. W przypadku wyboru oferty, w terminie do 30 dni od daty otwarcia ofert, zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do uzgodnienia daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Materiały informacyjne dostępne są dla zainteresowanych w formie elektronicznej po zamówieniu drogą mailową.

Kontakt: tel. 32 790 25 52, e-mail: lokale@spolem.katowice.pl, ogłoszenie również  na stronie: www.spolem.katowice.pl w dziale „Nieruchomości na sprzedaż”.