.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROGRAMU lojalnościowego „Uśmiechnięte Zakupy”

 

Informujemy, że z dniem 31.01.2021 r. kończymy funkcjonowanie Programu Lojalnościowego „Uśmiechnięte Zakupy”.
Punkty zebrane w Programie Lojalnościowym „Uśmiechnięte Zakupy” będzie można wymieniać na bony tylko do dnia 29.01.2021r. Bon będzie można zrealizować przez okres 30 dni od daty jego wydruku.

Od dnia 01.02.2021 r. zapraszamy Państwa do udziału w nowym programie lojalnościowym
„Społem znaczy Razem”, w którym premiowane będą zakupy przy użyciu
Karty Wyjątkowego Klienta.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału nowym programie.

SPRAWDŹ SALDO NA SWOJEJ KARCIE

Podaj numer Twojej karty:


Masz pytanie lub problem, zadzwoń: 32 790 25 34

Regulamin programu lojalnościowego „Uśmiechnięte zakupy”

 

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Rynek 12, 40-954 Katowice, NIP: 6340134518, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049222 programie lojalnościowym pod nazwą „ Uśmiechnięte zakupy” skierowanym do Klientów sklepów zrzeszonych w programie Uśmiechnięte Zakupy.

 

Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu zgłoszeniowym.

 

DEFINICJE:

 1. ORGANIZATOR oznacza podmiot organizujący Program, którym jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach z siedzibą przy ul. Rynek 12, 40-954 Katowice, NIP: 6340134518, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049222;
 2. REGULAMIN PROGRAMU oznacza niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika, Partnera i Organizatora w szczególności zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania Punktów oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody;
 3. PROGRAM oznacza program lojalnościowy „Uśmiechnięte zakupy”;
 4. PARTNER inny podmiot prowadzący Placówki objęte Programem. Placówki Partnerów, w których prowadzony będzie Program lojalnościowy będą stosownie oznakowane;
 5. PLACÓWKA PARTNERA oznacza sklepy lub inne miejsca sprzedaży detalicznej Towarów lub Usług przez Partnera;
 6. TOWARY LUB USŁUGI oznaczają takie towary lub usługi, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów;
 7. PUNKTY oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub Usług zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Nagrody;
 8. PUNKTY DODATKOWE – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej;
 9. UCZESTNIK pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana w Programie na podstawie Formularza rejestracyjnego złożonego zgodnie z Regulaminem i uprawniona jest do gromadzenia Punktów oraz wymiany Punktów na Nagrody;
 10. FORMULARZ REJESTRACYJNY formularz przystąpienia do Programu wg wzoru ustalonego przez Organizatora, który po wypełnieniu danych osobowych oraz złożeniu własnoręcznego czytelnego podpisu przez określoną osobę fizyczną, stanowi zgłoszenie uczestnictwa w Programie;
 11. KARTA oznacza kartę wydawaną Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy), przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika w ramach Programu;
 12. KONTO UCZESTNIKA oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta wydana Uczestnikowi.
 13. STAN KONTA oznacza aktualną liczbę ważnych punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika.
 14. REJESTRACJA – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej Karty do danych osobowych Uczestnika.
 15. NAGRODA oznacza nagrodę w formie rzeczowej lub bonu wyszczególnioną na aktualnie obowiązującym Plakacie, która to Nagroda wydawana jest Uczestnikowi w zamian za zgromadzone Punkty.
 16. PLAKAT – oznacza aktualnie obowiązujący plakat określający listę Nagród oferowanych w Programie oraz liczbę Punktów, które są wymagane do zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie Uczestnika w celu otrzymania Nagrody.
 17. BON – bon wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia towarów w sklepach objętych programem.
 18. NAGRODA DODATKOWA – nagroda, która może być przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.

 

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu „Uśmiechnięte zakupy” jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularza rejestracyjnego oraz złożenie go w Placówce Partnera lub Organizatora.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest ponadto dokonanie zakupów, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 20 zł (dwadzieścia złotych) brutto.
 3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
 4. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Programu dostępnym wraz z Formularzem rejestracyjnym.
 5. Formularz Uczestnika zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie: imię i nazwisko, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia oraz własnoręczny podpis Uczestnika, a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, np. adres email, nr telefonu, płeć.
 6. Formularze rejestracyjne wypełnione nieczytelnie lub w sposób niekompletny nie będą rejestrowane.
 7. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres.
 8. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu.

 

 1. KARTA PROGRAMU
 1. Karta klienta wydawana jest Uczestnikom Programu nieodpłatnie.
 2. Karta służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestników. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi.
 3. Karta klienta może być wydana wyłącznie przez kierownika sklepu, jego zastępcę lub wyznaczonego pracownika, po potwierdzeniu podpisem przyjęcia przez te osoby formularza rejestracyjnego od klienta,
 4. Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Programu Uśmiechnięte Zakupy.
 5. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.
 6. Karta po spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminami uprawnia Uczestnika do dokonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia Punktów i wymiany Punktów na Nagrody lub Bony.
 7. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojej Karty na Kartę innego Uczestnika.
 8. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika, któremu została wydana.
 9. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do prawidłowości korzystania przez Uczestnika z Karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku wykorzystanie karty podczas transakcji zostanie wstrzymane aż do wyjaśnienia wątpliwości.

 

 1. UTRATA I WYMIANA USZKODZONEJ KARTY
 1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty należy o tym powiadomić pracowników Placówki Partnera, w której została zarejestrowana dana karta bądź Organizatora za pośrednictwem numerów telefonicznych podanych na stronie http://usmiechnietezakupy.pl/program-lojalnosciowy . W takim przypadku Karta, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana.
 2. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty, możliwe jest odczytanie dotychczas zgromadzonych Punktów. Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta, do której przypisane zostaną zgromadzone Punkty. W okresie oczekiwania na nową Kartę Punkty nie są naliczane.
 3. Zasady wydania nowej Karty w przypadku określonym w pkt 2 są analogiczne, jak przy przystąpieniu do Programu.

 

 1. GROMADZENIE PUNKTÓW
 1. Posiadacz Karty gromadzi punkty poprzez zakup towarów w Placówkach Partnera lub Organizatora, uczestniczących w Programie.
 2. Punkty nie są przyznawane za zakup biletów komunikacji miejskiej, kart i doładowań telefonicznych oraz wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa.
 3. Warunkiem naliczenia punktów na indywidualnym koncie Uczestnika jest okazanie Karty kasjerowi przed rozpoczęciem kasowania towarów, odczytanie kodu karty oraz zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym i dokonanie zapłaty.
 4. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że :
 1. w sklepach spożywczych oraz przemysłowych przyznawany jest 1 punkt za każde wydane 20zł;
 2. w Salonie Mody Eleganza przyznawane jest 7 punktów za każde wydane 140 zł.
 1. Każde 30 punktów zgromadzone na indywidualnym koncie Uczestnik może zamienić na Bon o wartości 10 zł wydawany (drukowany na terminalu) w dowolnie wybranym sklepie objętym Programem.
 2. Przyznanie punktów możliwe jest wyłącznie w chwili dokonania transakcji. Uczestnik jest zobowiązany do sprawdzenia na paragonie czy jego transakcja została zarejestrowana w systemie Programu. W tym celu na paragonie umieszczony zostanie numer Karty.
 3. Późniejszy zapis Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwy.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania Programu.
 7. Ilość zgromadzonych punktów na koncie Uczestnika może być sprawdzona po okazaniu karty w sklepie biorącym udział w programie lub za pośrednictwem strony internetowej http://usmiechnietezakupy.pl/program-lojalnosciowy 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania przyznanych punktów w sytuacji zwrotu towaru lub anulowania płatności.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania indywidualnego konta punktowego Uczestnika, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że punkty na nim zgromadzone przyznane zostały niezgodnie z niniejszym regulaminem.
 10. Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi stanowią Towary lub Usługi objęte Programem.
 11. Punkty przyznawane są tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za Towary lub Usługi wyłącznie w następujących sposobach: gotówką, bankową kartą płatniczą.
 12. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 13. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych Punktów (dodanych lub odjętych) Uczestnik zobowiązany jest zgłosić zgodnie z postanowieniami rozdziału VII. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie paragonu kasowego lub faktury potwierdzających dokonanie transakcji z użyciem Karty Uczestnika.

 

 1. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY LUB BONY
 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na Nagrody lub Bony, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów.
 2. W celu wymiany punktów na Bony Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, winien zażądać wydrukowania bonu z terminala w dowolnym sklepie objętym Programem.
 3. Punkty gromadzone na koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 4. Po wydrukowaniu Bonu z konta Uczestnika zostanie automatycznie odjęta odpowiadająca wartości Bonu ilość punktów.
 5. Bon posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonów w danym sklepie, z wyłączeniem towarów i usług o których mowa w pkt. V ust. 2. Bony nie podlegają wymianie na pieniądze. Bon można wykorzystać wyłącznie przy dokonaniu zakupów na kwotę nie mniejszą, niż wartość bonu.
 6. W celu zrealizowania Bonu należy dokonać odczytu (sprawdzenia) Bonu na terminalu. Każdy Bon posiada unikatowy numer i kod kreskowy .
 7. Bon ważny jest wyłącznie w sklepach objętych Programem, przez okres 30 dni od daty jego wydruku.

 

 

 1. REKLAMACJE
 1. Reklamacje, co do przebiegu Programu  mogą być zgłaszane w szczególności na adres Organizatora, w sklepach objętych Programem oraz telefonicznie za pośrednictwem numerów podanych na stronie http://usmiechnietezakupy.pl/program-lojalnosciowy
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
 3. Podstawą reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu potwierdzającego dokonanie reklamowanej transakcji.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko Uczestnika,
 • adres zamieszkania,
 • opis zgłaszanych zastrzeżeń,
 • dowód zakupu
 • nr Karty,
 • adres e-mail Uczestnika (fakultatywnie),
 • nr telefonu kontaktowego Uczestnika (fakultatywnie)

 

 1. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, DEZAKTYWACJA KONTA UCZESTNIKA
 1. Program obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem Partnerów oraz Uczestników, ze skutkiem następującym po 1 miesiącu kalendarzowym od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu.
 3. Uczestnik będzie powiadomiony o zawieszeniu lub zakończeniu Programu na aktualny adres e-mail, podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym lub poprzez odpowiednią informację na stronie www.usmiechnietezakupy.pl
 4. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Partnera o zawieszeniu lub zakończeniu Programu.
 5. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Partner nie będzie zobowiązany do wymiany na Nagrody Punktów niewykorzystanych przez Uczestnika, po upływie powyższego terminu.

 

 1. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie, składając stosowne wypowiedzenie.
 2. Po rezygnacji z Programu Uczestnik może w terminie 30 dni dokonać wymiany punktów na Nagrody. Po upływie tego okresu wszystkie Punkty zostaną  anulowane.

 

 1. WYKLUCZENIE UCZESTNIKA

W przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Karty.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin oraz lista sklepów, w których można dokonywać zakupów w ramach Programu dostępne są dla Uczestników w siedzibie Organizatora, w sklepach objętych Programem oraz na stronie http://usmiechnietezakupy.pl/program-lojalnosciowy
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:
  1. zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu – w zakresie do tego niezbędnym;
  2. konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;
  3. konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;
  4. wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu – w zakresie do tego niezbędnym;
  5. możliwości zaoferowania klientom nowych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym.
 3. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie z miesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczając informację na stronie http://usmiechnietezakupy.pl/program-lojalnosciowy