Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności dla strony
internetowej www.spolem.katowice.pl (dalej: „Strona Internetowa”), która jest prowadzona przez
Powszechną Spółdzielnię Spożywców „SPOŁEM” w Katowicach z siedzibą przy ul. Rynek 12, 40-954
Katowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049222, NIP: 6340134518,
REGON: 000770590, (dalej: „Społem”). Polityka prywatności określa zasady, cele, sposób
przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników Strony
Internetowej. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią polityki.
1. Inspektor Ochrony Danych
1.1. Informujemy, że Społem powołała Inspektora Danych Osobowych.
1.2. Funkcję tę pełni kancelaria prawna Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp.k z siedzibą
w Katowicach.
1.3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem:
iodo@andersentaxlegal.pl
2. Zasady ochrony danych osobowych
2.1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych, Społem dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane
osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane
stosownie do jego zakresu.
2.2. Administratorem danych osobowych jest Społem.
2.3. Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z
wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/41/WE (dalej: RODO).
3. Procedury bezpieczeństwa i przechowywania informacji
3.1. Społem zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu
danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
3.2. Społem dba, aby gromadzone dane osobowe były:
i. poprawne, dokładne, aktualne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
ii. przetwarzane z zachowaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą;
iii. uzyskane tylko dla określonych, prawnie uzasadnionych celów i nie przetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami;
iv. przetwarzane w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, zgodnie z zasadą
minimalizacji danych osobowych;
v. przechowywane bezpiecznie i nie dłużej niż to konieczne.
4. Cele i okres wykorzystywania danych osobowych w formularzu kontaktowym:
4.1. Dane osobowe zebrane za pomocą formularza kontaktowego będą przetwarzane przez
Społem w celu i w zakresie:
i. niezbędnym do udzielania odpowiedzi na pytania wygenerowane przez formularze
znajdujące się na Stronie Internetowej – podstawą prawną takiego przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność udzielania odpowiedzi
użytkownikom;
ii. za zgodą użytkownika w celu marketingu usług administratora – podstawą prawną
takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. zgoda
użytkownika oraz prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest marketing
usług własnych administratora.
4.2. Komunikacja z poszczególnymi użytkownikami będzie prowadzona wyłącznie w celu
udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Po zakończeniu korespondencji dane osobowe
będą przetwarzane dla celów i przez okres wymagany dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń.
4.3. Dane osobowe w celu marketingu usług administratora będą przetwarzane do czasu
wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
użytkownika.
4.4. Społem nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom, za wyjątkiem:
i. podmiotów, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa np.
uprawnione organy państwowe;
ii. podmiotów świadczących na rzecz Społem usługi wymagające przetwarzania danych
osobowych, np. biura rachunkowe, obsługa IT etc.
5. Pozyskiwanie danych
5.1. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail są
pozyskiwane poprzez formularz dostępny pod adresem: www.spolem.katowice.pl/kontakt.
5.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania imienia i nazwiska, numeru
telefonu lub adresu e-mail uniemożliwi wysłanie zapytania w formularzu kontaktowym.
6. Prawa przysługujące użytkownikowi
6.1. Społem uwzględnia przysługujące każdej osobie prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych jej dotyczących, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
danych oraz przenoszenia danych.
6.2. Każdy użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, prawo
do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo do
uzyskania kopii danych lub informacji o miejscu udostępnienia danych.
6.3. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
6.4. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu
usług administratora oraz celem uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych może
wycofać zgodę w dowolnym momencie. Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6.5. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania
jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.