Regulamin Karty Podarunkowej ELEGANZA

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ SALONU ELEGANZA PSS SPOŁEM w KATOWICACH

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania KARTY PODARUNKOWEJ Salonu Eleganza w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Katowicach.

1.2. Wydawcą KARTY PODARUNKOWEJ jest Salon Eleganza w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Rynek 12 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049222, NIP 6340134518 (zwana dalej Salon Eleganza PSS Społem Katowice).

1.3. Karta Podarunkowa Salonu Eleganza PSS Społem Katowice może być używana w Salonie Eleganza na I piętrze Galerii Skarbek w Katowicach ul. Mickiewicza 4.

1.4. Użytkownik Karty Podarunkowej Salonu Eleganza PSS Społem W Katowicach poprzez aktywację Karty w sposób określony w niniejszym Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, rozumie ją i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się jej przestrzegać

 

  1. OGÓLNE INFORMACJE O KARCIE PODARUNKOWEJ SALONU ELEGANZA PSS SPOŁEM KATOWICE

2.1. Karta Podarunkowa Salonu Eleganza PSS Społem w Katowicach jest plastikową kartą typu prepaid, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej dostępnej w Salonie Eleganza w Katowicach na I piętrze Galerii Skarbek w Katowicach. Wartość Karty Podarunkowej zależna jest od ilości zgromadzonych na niej środków.

2.2. W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci Salonu Eleganza w PSS Społem Katowice mogą aktywować Karty Podarunkowe o wartości nie mniejszej niż 20 PLN (dwadzieścia złotych) i wartości nie przekraczającej 5000 PLN (pięciu tysięcy złotych).

2.3. Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej PSS Społem Katowice nie podlegają oprocentowaniu.

2.4. Karta Podarunkowa Salon Eleganza PSS Społem w Katowicach nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani też kartą płatniczą.

2.5. Operacja doładowania Karty Podarunkowej może mieć również miejsce przy przekazywaniu na Kartę należności  za zwracany towar w Salonie  Eleganza na I piętrze Galerii Skarbek Katowice ul. Mickiewicza 4.

2.6. Użytkownik Karty Podarunkowej może dokonać jej doładowania o dowolną kwotę przy zastrzeżeniu wysokości określonej w punkcie 2.2 niniejszego Regulaminu.

 

 

  • ZAKUP (AKTYWACJA) KARTY PODARUNKOWEJ SALONU ELEGANZA PSS SPOŁEM

KATOWICE

3.1. Zakupu (aktywacji) Karty Podarunkowej  Salonu Eleganza PSS Społem Katowice mogą dokonywać klienci indywidualni, klienci instytucjonalni (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy z osobowością prawną) w Salonie Eleganza na I piętrze Galerii Skarbek w Katowicach ul. Mickiewicza 4.

3.2. Zapłaty za zakup (aktywację) Karty Podarunkowej można dokonać za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty Podarunkowej w granicy określonej w pkt.2.2 niniejszego Regulaminu. Zakup (aktywacja) Karty Podarunkowej nie może zostać opłacony za pomocą Innej Karty Podarunkowej.

3.3.Użytkownik otrzyma z Salonu Eleganza PSS Społem w Katowicach wydruk z terminala jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych za zakup (aktywację) Karty Podarunkowej lub jej doładowanie (w przypadku  zwrotu towarów).W przypadku klientów instytucjonalnych przy zakupie (aktywacji) Karty Podarunkowej wystawiona zastanie nota księgowa oraz przekazany wydruk z terminala jako dowody potwierdzające dokonanie wpłaty środków pieniężnych.

3.4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres jednego roku od dnia jej aktywacji.

3.5. W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności na Karcie Podarunkowej pozostanie niewykorzystana kwota, nie podlega ona zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń użytkownika w stosunku do Salonu Eleganza PSS Społem Katowice.

3.6. Aktywacja Karty Podarunkowej Salon Eleganza PSS Społem Katowice oraz doładowanie (w przypadku zwrotu towarów) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

 

4.ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ SALONU ELEGANZA PSS SPOŁEM

KATOWICE

4.1. Karta Podarunkowa Salonu Eleganza PSS Społem Katowice może być realizowana w Salonie Eleganza na I piętrze Galerii Skarbek ul Mickiewicza 4 wyłącznie po jej aktywacji.

4.2. Karta Podarunkowa Salonu Eleganza PSS Społem Katowice wystawiona jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej Salonu Eleganza PSS Społem Katowice przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w przypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

4.3. Karta Podarunkowa Salonu Eleganza PSS Społem Katowice nie podlega wymianie na środki pieniężne.

4.4. Karta Podarunkowa Salonu Eleganza PSS Społem Katowice na której znajdują się środki pieniężne nie podlega zwrotowi.

4.5. Płatność Kartą Podarunkową Salonu Eleganza PSS Społem Katowice następuje w kasie Salonu Eleganza  na I piętrze Galerii Skarbek Katowice ul. Mickiewicza 4 przez okazanie Karty i odczytanie jej w terminalu. w momencie nabycia przez użytkownika Karty, towarów z oferty handlowej Salonu Eleganza na I piętrze Galerii Skarbek ul. Mickiewicza 4 saldo Karty Podarunkowej zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za sprzedane towary.

 

4.6. W przypadku gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej Salonu Eleganza PSS Społem Katowice nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty Podarunkowej zobowiązany jest pokryć różnicę innym dostępnym środkiem płatniczym.

4.7. Użytkownicy Karty Podarunkowej Salonu Eleganza PSS Społem Katowice mogą sprawdzać stan konta swoich Kart na terminalu w Salonie Eleganza na I piętrze Galerii Skarbek w Katowicach ul. Mickiewicza 4.

 

  1. ZWROTY NA KARTĘ PODARUNKOWĄ
  2. PSS Społem w Katowicach informuje ,iż wszelkie niereklamacyjne zwroty należności za towary zwracane w Salonie Eleganza na I piętrze Galerii Skarbek Katowice ul. Mickiewicza 4 opłacone w trakcie zakupu przy pomocy Karty Podarunkowej, a także przy pomocy wszystkich pozostałych, dostępnych form płatności tj: gotówki, bonów Sodexo, karty płatniczej lub kredytowej o wartości jednostkowej przekraczającej 20 PLN dokonywane będą na Kartę Podarunkową. W takiej sytuacji Karta Podarunkowa zostanie Klientowi wydana i uprzednio doładowana kwotą, którą Klient zapłacił za zwracany towar. Karta Podarunkowa zachowa ważność przez okres jednego roku od dnia jej aktywacji w Salonie Eleganza na I piętrze Galerii Skarbek w Katowicach ul. Mickiewicza 4.

 

  1. ODPOWIEDZIALNOŚC PSS SPOŁEM W KATOWICACH I REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KARTĄ PODARUNKOWĄ SALONU ELEGANZA PSS SPOŁEM KATOWICE

6.1. PSS Społem w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Salonu Eleganza, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.

6.2. PSS Społem w Katowicach nie umożliwia nabywcy lub użytkownikowi Karty Podarunkowej Salonu Eleganza  zgłoszenia zastrzeżenia lub zablokowania Karty Podarunkowej.

6.3. W przypadku utraty ,zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Salonu Eleganza  PSS Społem Katowice jej użytkownikowi nie przysługują wobec PSS Społem w Katowicach żadne roszczenia.

6.4. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Salonu Eleganza PSS Społem Katowice , w sytuacji niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Obsługi Karty Podarunkowej transakcja nie może mieć miejsca.

6.5 PSS Społem w Katowicach odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej i w przypadku uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.

6.6 Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową Salonu Eleganza PSS Społem Katowice będą rozpatrywane przez PSS Społem w Katowicach w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty Podarunkowej. Reklamacje związane z Kartą Podarunkową mogą być składane w Salonie Eleganza na I piętrze Galerii Skarbek Katowice ul. Mickiewicza 4. Tel.32/79 02 543.

 

 

7.PODSUMOWANIA KOŃCOWE

7.1. PSS Społem w Katowicach zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie regulaminu zobowiązany jest powiadomić użytkowników poprzez informacje na stronie www.spolem.katowice.pl w terminie 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

7.2. PSS Społem w Katowicach zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu sprzedaży Kart Podarunkowych. Ogłoszenie o zawieszeniu lub zakończeniu programu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.spolem.katowice.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.

7.3.Niniejszy Regulamin jest dostępny w Salonie Eleganza na I piętrze Galerii Skarbek w Katowicach ul. Mickiewicza 4 oraz na stronie : www.spolem.katowice.pl.

7.4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.